Munkáltatók alapvető tűzvédelmi faladatai

1. Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

2. Tűzvédelmi szabályzat készítése

Az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény 19. § (1) szerint:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b)   az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c)      kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

3. Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása

Az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény 19. § (3) szerint:

Az előző pontban (2.) felsorolt szervezeteknek, és magánszemélyeknek a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

a)   robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b)   tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,

c)   ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

d)   olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

 

4. Tűzvédelmi szakvizsga

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerint az alábbi munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet:

1.   Hegesztőkés az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2.   Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3.   Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4.   Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5.   Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6.   Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7.   Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8.   Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9.   Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Amennyiben a tevékenységet végző személy(ek) vagy a tevékenységet irányító személy tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, a Tűzoltó hatóság személyenként 100.000. Ft tűzvédelmi bírságot köteles kiszabni.

5. Tűzvédelmi (erősáramú) és villámvédelmi felülvizsgálat

A felülvizsgálatok menetét, szükségességét valamint gyakoriságát a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet határozza meg

Erősáramű berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata:

A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,

b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként,

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

A norma szerinti villámvédelmi berendezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik -,

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,

b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból

a) a "C", "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

6. Tűzvédelmi szakértői feladatok ellátása

54/2014 (XI.5.) BM rendelet szerint

Az építmények tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba kell foglalni, mely elkészítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe.

7. Tűzvédelmi bírság

A 2012. január elsejétől életbe lépett 259/2011.(XII.7)  kormányrendelet a Tűzvédelmi Bírságok  összegéről, drasztikusan emelte a kiszabható tűzvédelmi bírságok összegét.

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

A rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

       (2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

       (3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.